algemene voorwaarden van tafel

Algemene voorwaarden niet van toepassing


Laat je over de toepasselijkheid van je algemene voorwaarden en de inhoud ervan goed informeren. Zelfs waar het gaat om de terhandstelling van voorwaarden gaat er nog steeds veel mis. Dit komt tot uiting in een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Vervelend voor diegene die dit overkomt en daarmee zijn exoneratie in het water ziet vallen. Voorkom dat je algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

Het wel of niet van toepassing zijn van algemene voorwaarden blijft toch wel een “dingetje”. Of zeg maar gerust een “ding”. Zo blijkt weer maar eens uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In deze zaak komt de rechtbank niet eens toe aan de inhoudelijke beoordeling van de algemene voorwaarden omdat niet is voldaan aan een correcte terhandstelling. En ja, zoals je ziet gebeurt dit nog steeds. Wel vervelend voor diegene die dit overkomt en daarmee zijn exoneratie in het water ziet vallen.

Website onbereikbaar

De eiser in deze zaak heeft een website en de hosting afgenomen van een aanbieder van websites, hosting en domeinregistraties. Aanvankelijk werken de site en de hosting prima maar na een tijdje is de site onbereikbaar geworden. De eiser maakt hiervan een aantal keren melding bij de aanbieder, maar zonder succes. Uiteindelijk stuurt de eiser een ingebrekestelling aan de aanbieder met daarin een termijn voornakoming. Doordat daarop niet wordt gereageerd volgt er een verzuim- en omzettingsverklaring aan het adres van de aanbieder. 

Geen onderhoudspakket afgenomen

De aanbieder beroept zich erop dat de afnemer geen onderhoudspakket heeft afgenomen. De klant is hierdoor zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de website, zo stelt de aanbieder. De rechtbank maakt terecht korte metten met dit verweer. Het onderhoudspakket ziet slechts op te verlenen service en gratis updates van de website. Het bereikbaar zijn van de website valt hier niet onder. De aanbieder is in het kader van de overeengekomen hosting verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de site. Dit staat los van het onderhoudspakket.

Beroep op algemene voorwaarden

De eiser in deze zaak, de afnemer van de website en de hosting, vordert schadevergoeding en de vergoeding van een aantal kosten. Het zal niemand verrassen dat de aanbieder een beroep doet op zijn algemene voorwaarden. Daarin is opgenomen dat hij niet aansprakelijk is voor enige door de eiser geleden indirecte schade. De eiser geeft echter aan dat de voorwaarden naar zijn mening niet van toepassing zijn omdat de aanbieder niet heeft voldaan aan de informatieplicht op grond van art. 6:230 onder c BW en doet een beroep op art. 6:233 onder b BW.

Algemene voorwaarden van tafel

Nu wordt het interessant!!

De aanbieder heeft, waar het gaat om de algemene voorwaarden, in zijn offerte slechts verwezen naar zijn website. Het specifieke webadres is hierbij niet vernoemd. Ook is niet gebleken (of gesteld) dat de algemene voorwaarden met enkele muisklikken of via het aanklikken van een hyperlink te bereiken is.

“Op deze aanbieding zijn onze algemene voorwaarden van kracht. Deze kunt u op onze website vinden.”

De aanbieder heeft bovenstaande op zijn offerte vermeld

De rechtbank is dan ook van mening dat de aanbieder niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het beroep van op art. 6:233 onder b BW (de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden) slaagt hiermee. 

Geen beroep op exoneratie

De aanbieder kan dan dus geen beroep doen op de algemene voorwaarden om de vordering af te weren. De eiser in deze zaak motiveert zijn kosten en de schade die hij heeft geleden door het nalaten van de aanbieder van de website en de hosting. Deze zijn naar mening van de rechtbank redelijk en proportioneel en ze worden dan ook toegekend. 

Wat leren we hiervan?

Deze uitspraak laat weer maar eens zien dat er nog steeds partijen zijn die niet op de juiste manier omgaan met hun algemene voorwaarden. En dan heb ik het nog maar over de manier van de terhandstelling. Over de inhoud ervan en wat daarbij kan misgaan kun je ook hele boeken schrijven (hetgeen ook veelvuldig is gedaan). Laat je over de toepasselijkheid van je algemene voorwaarden en de inhoud ervan goed informeren. Het kan je veel narigheid besparen. 

Vragen over voorwaarden of contracten?

Heb je nog vragen over (de toepassing van) algemene voorwaarden of over contractenrecht in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.