Faillissementswet heeft ook consequenties voor Cloud- en SAAS aanbieders

Gevolgen Faillissementswet voor Cloud- en SAAS aanbieders.


Wijzigingen van de Faillissementswet heeft ook consequenties voor Cloud- en SAAS aanbieders.

Faillissementswet wijzigt

Enige tijd terug zijn er een aantal wijzigingen op de Faillissementswet in werking getreden. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd om de positie van de curator te versterken. De wijzigingen worden dan ook aangehaald als “Wet versterking positie curator”. Deze wijzigingen hebben consequenties voor cloud- en SAAS aanbieders.

In dit artikel richt ik me op de consequenties die deze wijzigingen hebben voor ICT-aanbieders. Dit geldt in het bijzonder voor die organisaties die administraties van klanten beschikbaar stellen, bijvoorbeeld als Cloud- en SAAS aanbieders. De gewijzigde Faillissementswet kan namelijk gevolgen hebben voor deze organisaties op het moment dat een van hun klanten failliet gaat. De curator kan de ICT-aanbieder verplichten om “gegevens” beschikbaar te stellen. 

Gegevens beschikbaar stellen

In de nieuwe Faillissementswet (Fw), is in artikel 105b het volgende bepaald:

Artikel 105b Fw

1. Derden met inbegrip van accountantsorganisaties en een externe accountant, die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen die administratie en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers desgevraagd volledig en ongeschonden aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.

2. In afwijking van artikel 60 kunnen derden geen beroep op een retentierecht doen ten aanzien van de administratie van de gefailleerde die zij in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, onder zich hebben als de curator die administratie op grond van het eerste lid heeft opgevraagd.

3. Elk beding dat strijdig is met het bepaalde in het eerste of tweede lid is nietig.

Opeisen van gegevens

Wanneer er een klant van de ICT-aanbieder failliet gaat, kan de curator de administratie bij deze aanbieder opeisen. De nieuwe wet stelt ook dat er middelen moeten worden aangeleverd om de administratie binnen redelijke tijd leesbaar te maken. Met deze wetgeving zouden curatoren mogelijk een conversie van de klantgegevens kunnen afdwingen. De ICT-aanbieder zal voor de naleving van deze nieuwe wetgeving kosten moeten gaan maken. In de memorie van toelichting onder punt 7 wordt hierover het volgende gezegd:

Voor zover de curator informatie bij derden inwint, kan daarvoor een vergoeding worden gevraagd. Gegeven het feit dat het hierbij doorgaans gaat om eenvoudig beschikbare informatie, zoals banksaldi of een digitale administratie, in combinatie met het feit dat het in de praktijk om incidentele medewerkingsverzoeken van de curator zal gaan, zullen de hiermee gemoeide nalevingskosten verwaarloosbaar zijn.

De ICT-aanbieder mag weliswaar aan de curator een redelijke vergoeding vragen. Wanneer de boedel geen of onvoldoende middelen heeft, moeten de gegevens om niet worden verstrekken. In één van de kamerstukken (34 253, nr.6. onder punt 6) wordt er aangegeven dat de leverancier een eventuele vergoeding voor de werkzaamheden wellicht beter zelf al kan verdisconteren in de standaard tariefstelling:

Het staat derden die voor een ander boekhoudkundige en aanverwante diensten op commerciële basis verrichten overigens vrij om in hun businessmodel en tariefstelling het risico van lege boedels te verdisconteren.

Anticipeer op de nieuwe wetgeving

Het is dus raadzaam om als ICT-aanbieder na te gaan of deze nieuwe wetgeving gevolgen kan hebben. Je kunt hierop anticiperen door vooraf na te denken over mogelijke kosten waarmee je wordt geconfronteerd wanneer de curator aanklopt.

Lees meer artikelen op www.juridict.nl/blog