Microsoft moet nabestaande toegang geven tot account

Microsoft moet nabestaanden toegang geven tot account


Microsoft dient de nabestaanden van een overleden man de toegang te verstrekken tot zijn Hotmail- en OneDrive-account. Dit is de uitkomst van een rechtszaak die door de erven van de man is aangespannen tegen Microsoft. 

Saisine

De erven, de ouders en de zussen van de man, stellen onder verwijzing naar art. 4:182 BW (saisine), dat zij als erfgenamen rechtsopvolgers onder algemene titel van de accounts van hun zoon en broer en de inhoud ervan zijn en dus ook de nieuwe wederpartij van Microsoft met betrekking tot de desbetreffende overeenkomsten. 

Saisine is een begrip dat uit het erfrecht komt. Het is de regel dat de erfgenaam in beginsel de positie van de erflater voortzet. De wettelijke basis van dit voortzetten, staat in art. 4:182 BW. De erfgenamen zijn verkrijgers onder algemene titel in de zin van artikel 3:80 BW. Zij zetten de rechtspositie van de erflater voort.

Onduidelijkheid bij Microsoft

Microsoft stelt in haar verweer dat de saisine-regel niet geldt voor de toegang tot een account en de inhoud ervan. Dit doordat de inhoud van (e-mail)account geen goed is in de zin van art. 3:1 BW. Microsoft voelt zich niet vrij om zonder vonnis aan de vorderingen te voldoen, omdat deze situatie in het Nederlandse recht niet (duidelijk) is geregeld. Daarnaast is Microsoft van mening dat zij (kort gezegd) onder meer op grond van de AVG rekening moet houden met de belangen van derden.

Overeenkomst is vatbaar voor overgang

Een overeenkomst, zo stelt de rechter, is een voor overgang vatbaar recht, tenzij 1) de wet anders bepaalt of 2) uit de overeenkomst zelf anders voortvloeit. De eerste uitzonderingsgrond doet zich niet voor. Voor een overeenkomst zoals de Microsoft Services Agreement is op de hoofdregel in de wet geen uitzondering gemaakt (dit is wel het geval voor bepaalde “hoogstpersoonlijke” overeenkomsten zoals bijvoorbeeld huur en de arbeidsovereenkomst). 

Ten aanzien van het tweede punt voert Microsoft onder meer aan dat er persoonsgegevens van derden in het e-mailaccount staan. Microsoft dient hier als verwerkingsverantwoordelijke zorgvuldig mee om te gaan. Deze derden zullen auteursrecht hebben op deze e-mails, en hun persoonlijke belangen moeten wellicht worden beschermd vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Naar oordeel van de rechter slaagt Microsoft niet in haar verweer. Zo moeten de “vrienden” op een sociaal netwerk er ook bij leven van de accounthouder rekening mee houden dat derden ofwel door misbruik ofwel door toestemming van de accounthouder toegang kunnen krijgen; bij zijn overlijden moeten ze rekening houden met de vererving van de overeenkomst, zo stelt de rechter.

Ook de AVG beperkt de vererfbaarheid niet, omdat de AVG niet van toepassing is verklaard op overleden personen.

Microsoft dient toegang te verlenen tot de accounts

De rechter wijst de vordering van de erfgenamen toe. Microsoft dient de erfgenamen toegang tot het account van de overledene te verlenen door het wachtwoord te resetten en aan tenminste één ander account de mogelijkheid te bieden vervolgens een nieuw wachtwoord in te stellen. Ook wordt er een dwangsom toegewezen. Om Microsoft genoeg tijd te geven om het wachtwoord te resetten wordt de dwangsom pas verbeurd 20 dagen na betekening van het vonnis.

Heb je nog vragen over dit onderwerp of over ICT overeenkomsten in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.