AVG en privacyrecht hulp voor de OR

AVG en privacyrecht, hulp voor de OR


De ondernemingsraad draagt medeverantwoordelijkheid voor de omgang met en de bescherming van persoonsgegevens en de toepassing van de AVG op het werk. Het is een goede zaak dat de Autoriteit Persoonsgegevens aan ondernemingsraden ondersteuning biedt in de vorm van een handboekje. Dit als hulp bij de afwegingen die de OR op grond van de WOR moeten maken in het kader van privacywetgeving.

OR-Privacyhandboekje

Eind vorige maand heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een OR-privacyboekje voor bescherming van de privacy op de werkvloer gepubliceerd. Deze handreiking is ervoor bedoeld om de Ondernemingsraad (OR) ondersteuning te bieden bij de rol die de OR speelt bij privacy op de werkvloer. De handreiking biedt een schets van de privacyregels uit de AVG. Ook geeft het voorbeelden en suggesties die een OR kan toepassen bij het toetsen van regelingen en voorzieningen aan de AVG. De AP gaat hierbij ook specifiek in op de personeelsvolgsystemen. 

Instemmingsrecht van de ondernemingsraad 

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat een werkgever de OR moet vragen om in te stemmen met regelingen waarvoor persoonsgegevens van werknemers worden verwerkt. De OR is hiermee medeverantwoordelijk voor de omgang met en de bescherming van persoonsgegevens (AVG) op het werk. 

De OR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling, het wijzigen of het intrekken van een regeling die ziet op het verwerken als op de beschermen van persoonsgegevens van personen die in de onderneming werkzaam zijn. Dit op grond van art. 27 lid 1 onder k van de WOR.

Dit instemmingsrecht heeft de OR ook als het gaat om voorzieningen die gericht zijn op, of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen. Dit op grond van art. 27 lid 1 onder l van de WOR. Veelal gaat het hier om personeelsvolgsystemen die onder het bereik van de AVG vallen.

AVG handreiking voor de OR

De handreiking gaat eerst in op een aantal elementaire definities van de AVG. Zoals op de vraag wat een persoonsgegeven in het kader van de AVG nu eigenlijk is of wat er onder verwerken wordt verstaan. Daarnaast wordt ingegaan op de basisvoorwaarden waaraan een werkgever op grond van de AVG en UAVG moet voldoen. De AP kiest ervoor om dit aan de hand van GPS-tracking te verduidelijken. Ik vind dat de AP voor een goede manier heeft gekozen om de materie wat meer beeldend te maken. De voorbeelden zijn voorzien van vragen die de OR aan de werkgever kan voorleggen om zo een beter beeld te krijgen bij de rechtmatigheid waarmee een en ander gebeurt.

Personeelsvolgsystemen

In het laatste hoofdstuk gaat de AP specifiek in op het monitoren van werknemers middels personeelsvolgsystemen. Zoals hierboven vermeld vallen personeelsvolgsystemen onder het bereik van art. 27 lid 1 onder l van de WOR. Als een werkgever overweegt personeelsvolgsystemen in te zetten, dan moet de OR daarbij worden betrokken. Het is hierbij onder meer van belang dat een OR zich voldoende beeld kan vormen van de mogelijke effecten van het systeem en of het systeem rechtmatig is. Terecht benadrukt de AP dat er, op grond van de AVG, al snel sprake is van zo’n personeelsvolgsysteem. Ook rondom dit onderwerp biedt de AP de ondernemingsraad handvatten met tal van vragen die aan de werkgever kunnen worden gesteld om zo een beter totaalbeeld te krijgen.

Goede zaak!

De ondernemingsraad heeft door haar bevoegdheden een belangrijke rol binnen een organisatie. De OR draagt medeverantwoordelijkheid voor de omgang met en de bescherming van persoonsgegevens op het werk. Het is een goede zaak dat de AP aan ondernemingsraden ondersteuning biedt bij de afwegingen die zij op grond van de WOR moeten maken in het kader van privacywetgeving. Privacywetgeving en de toepassing van de AVG roepen nog steeds vragen op. Deze handreiking is dan ook zeer op zijn plaats.  

Vragen over privacyrecht?

Heb je nog vragen over de toepassing van AVG of over privacywetgeving in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.