Schadevergoeding wegens omzetderving en beoordelingsschade

Beoordelingsschade en omzetderving door ICT problemen


In tegenstelling tot wat is beloofd, wordt een MKB-bedrijf niet ontzorgd door het ICT-bedrijf met wie zij recent een overeenkomst heeft afgesloten. Nog sterker, de problemen zijn van dien aard dat het MKB-bedrijf de overeenkomst ontbindt. De rechtbank Rotterdam bevestigd dat het MKB-bedrijf bevoegd is geweest om de overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden. Ook andere vorderingen worden toegekend waaronder schadevergoeding wegens omzetderving en “beoordelingsschade”

Geschatte leestijd: 5 minuten

MKB-bedrijf sluit ICT-overeenkomst

Een MKB-bedrijf met vestigingen in Breda en Amersfoort, dat zich richt op de verkoop van toetjes en lekkernijen, gaat een overeenkomst aan met een ICT-bedrijf uit Breda. Dit ICT-bedrijf levert tal van ICT gerelateerde diensten en profileert zich als een alles-in-een leverancier.

Het ICT-bedrijf brengt een offerte uit aan het MKB-bedrijf en benadrukt daarbij dat zij het belangrijk vinden dat het MKB-bedrijf geen omkijken heeft naar haar telefonie en internet en overige ICT-diensten en dat zij het MKB-bedrijf graag wil ontzorgen. De offerte bestaat uit een separaat voorstel voor de vestiging Breda en voor de vestiging Amersfoort en behelst een overeenkomst voor de duur van vijf jaar. Via een Whatsapp bericht geeft het MKB-bedrijf haar akkoord op de offerte. 

Het beloofde “ontzorgen” wordt niet ervaren

Al snel na aanvang van de overeenkomst verliepen de werkzaamheden niet erg voorspoedig. De nummer portering lukte niet direct en bij de vestiging is Breda werd tijdelijk een 4G modem geplaatst totdat de DSL-internetverbinding zou worden opgeleverd. Na ongeveer een maand trekt het MKB-bedrijf bij de ICT-dienstverlener aan de bel omdat tal van zaken nog niet zijn geleverd, men geen voortgang ervaart en dat de tijdelijke internetverbinding niet meer functioneert doordat de datalimiet is bereikt. Daarbij wordt door het MKB-bedrijf aangegeven dat een en ander echt te lang duurt en dat het one-stop-shop principe alsmede het ontzorgen niet wordt ervaren. Het MKB-bedrijf stelt het ICT-bedrijf in gebreke.

Het ICT-bedrijf reageert vervolgens door met een adequate aanpak te komen. Echter blijven de problemen zich hierna opstapelen. Door de optredende storingen en uitblijven van support is het MKB-bedrijf dermate slecht bereikbaar dat de organisatie Thuisbezorgd.nl het MKB-bedrijf als gesloten heeft gekenmerkt. Net MKB-bedrijf heeft vervolgens de ontbinding geeffectueerd.

Het MKB-bedrijf richt zich tot de rechtbank Rotterdam met de eist dat voor recht wordt verklaard dat het ICT-bedrijf tekort is geschoten en dat de overeenkomst is ontbonden. Daarnaast wordt schadevergoeding gevorderd, mede vanwege omzetderving en doordat klachten van klanten niet konden worden behandeld. Dit komt later terug als “beoordelingsschade”.

Beoordelingsschade doordat klachten (recensies) van klanten niet konden worden behandeld.

Ook wordt vrijgave gevorderd van het zogenaamde nummerblok (t.b.v. de telefonie). In reconventie eist het ICT-bedrijf de betaling van de facturen.

Buitenrechtelijke ontbinding was terecht

De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat het ICT-bedrijf het verzuim heeft opgeheven. Daarentegen hebben zich wel nieuwe problemen voorgedaan zoals het zeer trage en niet functionerend internet. Dat laatste, zo stelt de rechtbank, heeft er zelfs toe geleid dat het MKB-bedrijf enige tijd afgesloten is geweest van de website van Thuisbezorgd.nl. Het staat voor de rechtbank dan ook vast dat het ICT-bedrijf tekortgeschoten is in de nakoming van de op haar rustende verbintenis. Ook na ingebrekestelling hebben zij ruimschoots de tijd gekregen om de problemen te verhelpen, maar hierin zijn zij niet geslaagd. Gelet hierop en gezien het belang van goed werkend internet voor haar bedrijfsvoering is het MKB-bedrijf bevoegd geweest om de overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden. 

Beoordelingsschade en omzetderving wordt toegekend

Het MKB-bedrijf vordert vervolgens schadevergoeding van het ICT-bedrijf als gevolg van het niet goed functionerend internet. Er is hierdoor schade ontstaan in de vorm van omzetderving wegens niet ontvangen orders en in de vorm van beoordelingsschade. Hé, een nieuw woord, “beoordelingsschade”? Het gaat hier om schade die is ontstaan doordat het MKB-bedrijf de klachten (slechte recensies) van een aantal klanten niet heeft kunnen behandelen en zodoende konden zij de slechte ervaringen niet ombuigen in een goede ervaring met hogere beoordelingen.

Kort gezegd begroot de rechtbank de schade vanwege het misgelopen omzet door slechte internetverbindingen op € 6.000,00. Daarin is de beoordelingsschade inbegrepen vanwege potentiële klanten die op basis van slechte recensies zijn afgehaakt.

Het ICT-bedrijf dient ook de nodige maatregelen te treffen tot vrijgave van het nummerblok.

Niet aan de stelplicht voldaan; facturen blijven onbetaald

Het ICT-bedrijf heeft bij haar eis in reconventie geen toelichting gegeven ten aanzien van de verschillende facturen. Het MKB-bedrijf is daarentegen stuk voor stuk ingegaan op de facturen en heeft de verschuldigdheid ervan betwist en aangevoerd dat, voor zover verschuldigd, zij bevoegd is geweest de betaling op te schorten. Het ICT-bedrijf heeft hiertegen geen of niet voldoende verweer geleverd: er wordt niet aan de stelplicht voldaan. De rechtbank geeft aan dat de overeenkomst waarop de facturen gestoeld zijn, is ontbonden en dat dit dus geen grondslag meer is voor die facturen. De vordering tot het betalen van de facturen door het MKB-bedrijf wordt hierdoor afgewezen.

Conclusie: beoordelingsschade en stelplicht

Opvallend is het dat in de schadebegroting, naast het omzetverlies, ook beoordelingsschade wordt meegenomen. Wat ook opvalt is de mate waarin is voldaan aan de stelplicht in reconventie. Je kunt als eiser in een procedure als deze door de rechter worden afgerekend op het niet voldoen aan je stelplicht. Hiermee wordt bedoeld dat de rechter vindt dat je de feitelijke stellingen te summier hebt onderbouwd. In deze uitspraak heeft het MKB-bedrijf, als tegenpartij in reconventie, uitvoering verweer gevoerd tegen de facturen. Het ICT-bedrijf heeft vervolgens nagelaten om (voldoende) op deze verweren in te gaan. Daarmee ligt het voor de hand dat de rechtbank van mening is dat er daardoor niet aan de stelplicht is voldaan waardoor de vordering tot het betalen van de facturen wordt afgewezen. Een wijze les!

Meer weten?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.