Bewoording “met betalingsverplichting” geen vereiste van art. 6:230v lid 3 BW

Informatieplicht bij bestelknop op website wordt taalkundig uitgelegd


Als webshop dien je er bij je bestelknop voor te zorgen dat het voor een consument op ondubbelzinnige manier duidelijk is dat er een betaalverplichting ontstaat wanneer er hierop wordt gedrukt. De rechtbank toetst dit ambtshalve. Zo ook de rechtbank Noord-Holland waarbij een taalkundige uitleg wordt toegepast.

Geschatte leestijd: 5 minuten

Bestelknop met duidelijke betalingsverplichting

Op grond van art. 6:230v lid 3 BW moet het bestelproces op een website zo zijn ingericht dat je als consument niet iets kan bestellen voordat het duidelijk is dat er een betaalverplichting mee gemoeid is. Dit artikel 6:230v lid 3 BW vindt zijn oorsprong in artikel 8 lid 2 Richtlijn 2011/83/EU. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn is het niet mogelijk om (nationaal) van het consumentenbeschermingsniveau van deze Richtlijn af te wijken.

Als webshop dien je er bij je bestelknop voor te zorgen dat het voor een consument op ondubbelzinnige manier duidelijk is dat er een betaalverplichting ontstaat wanneer er hierop wordt gedrukt. Voldoe je hier als webshop niet aan dan is de overeenkomst vernietigbaar. Met een bestelknop met daarop de tekst “bestelling met betalingsverplichting” voldoet je al aan de regel van art 6:239v lid 3 BW. In het arrest dat ik hieronder behandel lees je overigens terug dat dit ook op een andere manier tot uiting kan worden gebracht.

Als consument hoeft je in een procedure bij de rechter niet te vorderen dat de bestelknop niet in orde was. De rechter toetst dit namelijk ambtshalve, zo ook in onderstaande uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Bol.com vordert de gedaagde partij in deze zaak te veroordelen tot betaling op grond van een op afstand gesloten koopovereenkomst. 

Ambtshalve toezien op informatieplichten van art. 6:230BW

De rechtbank Noord-Holland noemt dat de Hoge Raad in zijn beslissing van 12 november 2021 heeft uitgesproken dat de kantonrechter er ambtshalve op moet toezien dat de informatieplichten die worden genoemd in art 6:230m lid 1 sub a, b, c, e, f, g, h, o en p BW en andere informatieplichten waaraan de wet een specifieke sanctie verbindt door de handelaar worden nageleefd op een wijze zoals voorgeschreven door art 6:230v BW.

De eisende partij moet daarom gemotiveerd stellen en onderbouwen dat aan deze (essentiële) informatieplichten is voldaan. Op basis van de overgelegde stukken is de kantonrechter van oordeel dat Bol.com aan de contractuele en precontractuele informatieverplichtingen van art. 6:230v lid 7 BW heeft voldaan. 

Bewoording “met betalingsverplichting” geen vereiste van art. 6:230v lid 3 BW

De kantonrechter leidt uit art. 8 lid 2 van deze Richtlijn 2011/83/EU af dat de formulering “bestelling” niet altijd hoeft worden gevolgd door de bewoordingen “met betalingsverplichting”. De Richtlijnwetgever geeft namelijk aan, zo motiveert de kantonrechter, dat een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit de betalingsverplichting helder blijkt ook volstaat. 

De kantonrechter vindt vervolgens aanknopingspunten in het Fuhrmann-2 arrest van het Hof van Justitie van 7 april 2022. In dit arrest is in essentie geoordeeld dat het aan de nationale rechter is om te beoordelen of de bewoordingen op de bestelknop (…) in de nationale taal, zowel in de omgangstaal als in de ogen van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, noodzakelijkerwijs en consistent in verband worden gebracht met het ontstaan van een betalingsverplichting.

Taalkundige uitleg

De bestelknop van Bol.com noemde de woorden: “Bestelling plaatsen”. De kantonrechter zoekt vervolgens naar de taalkundige betekenis van het woord “bestellen”, en wel als volgt: “Het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal schrijft het volgende over de betekenis van ‘bestellen’: “(…) 2. iets laten komen dat je wilt kopen of huren: een boek bestellen; een biertje bestellen (…)”. Wikipedia vermeldt het volgende over het woord bestellen: “Bestellen is een opdracht om een goed of dienst te leveren. Een bestelling maakt vaak deel uit van het koopproces na het opstellen van koopovereenkomst.(…)” Voorts wordt op de website www.woorden.org (een online woordenboek voor de Nederlandse taal) de vraag “Wat betekent bestellen?” als volgt beantwoord: “vragen om iets te brengen waarvoor je betaalt”.”

Bestellen kan in verband worden gebracht met een betalingsverplichting

Uit deze omschrijvingen blijkt, zo motiveert de kantonrechter, dat de term “bestellen” in de in verband wordt gebracht met het ontstaan van een betalingsverplichting. De kantonrechter heeft geen aanwijzingen dat dit in de ogen van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument die een webwinkel bezoekt, anders zou zijn. Dit betekent dat de term bestellen, en daarmee ook de woorden “Bestelling plaatsen”, aldus de kantonrechter, geldt als een ondubbelzinnige formulering waaruit de betalingsverplichting helder blijkt en aldus voldoet aan art. 8 lid 2 Richtlijn 2011/83/EU en art. 6:230v lid 3 BW. De kantonrechter acht een sanctie wegens schending van haar informatieverplichting niet op zijn plaats. Bol.com wordt in het gelijk gesteld.

Eisen aan de Bestelknop

Gebruik op je website dus een bestelknop met daarbij een tekst die voldoende duidelijk maakt dat een consument een betaalverplichting aangaat. Doe je dat niet dan wordt de overeenkomst vernietigbaar. Daarnaast kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opleggen. Over de ACM gesproken: verkoop je via internet aan consumenten? Dan heeft de ACM op haar website een handige checklist staan.

Vragen over dit onderwerp?

Heb je hierover nog vragen, neem dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.