Vordering tot verstrekken back-up moet specifiek zijn


Een geschil tussen twee ex-partners leidt ertoe dat de website van de ene partner, de eiser in dit geding, door de andere partner, de IT-dienstverlener, offline wordt gehaald. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de IT-dienstverlener hiermee onrechtmatig heeft gehandeld. Hij wordt eraan gehouden de onrechtmatige situatie te herstellen. De vordering tot het verstrekken van een “correcte back-up” is echter onvoldoende specifiek.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Wat omhelst een correcte back-up?

Met een goede back-up voorkom je verlies van je data, zodat de continuïteit van je organisatie gewaarborgd blijft. Dat er een goede en volledige back-up aanwezig is, wordt vaak ten onrechte aangenomen. Door bijvoorbeeld menselijke- of softwarefouten kan het zomaar gebeuren dat een back-up niet of niet juist wordt uitgevoerd. In deze uitspraak van de rechtbank Gelderland zien we dat hier nog een factor aan kan worden toegevoegd: de vraag wat een correcte back-up überhaupt omhelst.

Wat is hier voorgevallen?

De gedaagde in deze zaak, de IT-dienstverlener, heeft het hosting abonnement van de website van de eiser opgezegd. Daarmee is haar website offline gegaan. Met het offline halen van de website is de digitale bedrijfsvoering van haar onderneming stil komen te liggen. De IT-dienstverlener heeft de website op 20 januari 2023 offline gehaald terwijl er een factuur gedateerd is op 25 januari 2023 met een betaaltermijn tot 8 februari 2023. Het offline halen van de website kan daarmee volgens de rechter niet gelegen zijn in de omstandigheid (zoals de IT-dienstverlener stelt) dat de eiser die factuur niet heeft voldaan. Ook het beroep dat de IT-dienstverlener doet op grond van auteursrechtelijke bescherming wordt door de rechter van de hand gewezen.

IT-dienstverlener heeft onrechtmatig gehandeld

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de IT-dienstverlener onrechtmatig heeft gehandeld met het offline halen van de website en het wijzigen van de toegangs- en inlogcodes van de e-mailadressen van de eiseres. De IT-dienstverlener wordt eraan gehouden de door hem veroorzaakte en onrechtmatige situatie te herstellen. 

De IT-dienstverlener stelt zich op het standpunt dat de eisers met de door hem aangeleverde back-up weer over alle informatie beschikt voor het terugplaatsen van een goed functionerende website. De voorzieningenrechter stelt echter vast dat het thema van de website ontbreekt. Hierdoor is de door de IT-dienstverlener veroorzaakte situatie nog steeds niet hersteld. 

Wat een “correcte back-up” is kan niet worden gecontroleerd

Tussen partijen is er onenigheid over de vraag wat onder de gevorderde “correcte back-up” van het website-thema en alle koppelingen van de website moet worden begrepen. 

Ter zitting is duidelijk geworden dat binnen het bestek van het kort geding niet exact kan worden vastgesteld hoe de website c.q. het daarop weergegeven thema eruitzag op het moment dat de website offline werd gehaald. Uit de screenshots van de eiseres kon niet worden afgeleid hoe de website inclusief alle koppelingen er heeft uitgezien. Bij gebreke van beeldmateriaal waaruit blijkt hoe het thema van de website eruitzag, kan niet worden gecontroleerd of er sprake is van een “correcte back-up”. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de eis om een “correcte back-up” aan te leveren onvoldoende is gespecificeerd en daarom niet toewijsbaar is.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de IT-dienstverlener in staat moet worden geacht om handelingen te verrichten die de fysieke of digitale bedrijfsvoering van de onderneming van de eiseres kunnen hinderen. Hierbij wijst de rechter op het onrechtmatig handelen, door de website offline te halen en deze niet volledig weer aan de eiseres ter beschikking te stellen. Ook constateert de rechter een weigerachtige houding van de IT-dienstverlener op de zitting om dit zonder kosten te herstellen. De voorzieningenrechter gebiedt de IT-dienstverlener zich te onthouden van enige handeling waarmee de fysieke of digitale bedrijfsvoering van de eiseres wordt gehinderd. Aan deze beslissing wordt een dwangsom verbonden.

Voorkomen is beter….

Deze zaak laat weer eens haarfijn zien hoe belangrijk het is om vooraf goede afspraken te maken met je IT-dienstverlener en regelmatig audits of controles uit te (laten) voeren. Een back-up van een Website, inclusief alle koppelingen en thema’s is immers prima te maken. Wees zuinig op je data (en je website) en ga er verantwoord mee om! 

Vragen over het maken van goede afspraken

Heb je nog vragen over het maken van goede en werkbare afspraken of over het houden van grip op je data, neem dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.