Arbitrale vonnissen blijven van kracht


Een softwareontwikkelaar heeft zich vanwege een dispuut tot de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) gericht. De hieruit voortkomende arbitrale vonnissen vallen uit in het voordeel van de softwareontwikkelaar. De eiser in deze zaak vordert vernietiging van de arbitrale vonnissen, omdat er geen arbitragebeding zou zijn overeengekomen. Omdat het hier om zakelijke deelnemers aan het rechtsverkeer gaat kan in algemene voorwaarden een arbitrageclausule rechtsgeldig worden overeengekomen.

Geschatte leestijd: 4 minuten

Onenigheid bij softwareontwikkeling

De gedaagde en de eiser in deze zaak die heeft gediend bij het Gerechtshof Amsterdam, hebben een overeenkomst met elkaar gesloten. Op grond van deze overeenkomst zou de gedaagde werkzaamheden leveren met betrekking tot softwareontwikkeling.

Vervolgens zijn er tussen de gedaagde softwareontwikkelaar en de eiser geschillen ontstaan over de nakoming van de overeenkomst. De eiser heeft daarop de facturen van de softwareontwikkelaar niet betaald. De overeenkomst is eind 2021 ontbonden waarbij de facturen onbetaald zijn gelaten.

Softwareontwikkelaar richt zich conform ICT-Office voorwaarden tot de SGOA

Bij de overeenkomst zijn algemene voorwaarden gehanteerd door de softwareontwikkelaar. Namelijk de ICT-Office voorwaarden van Nederland ICT. Artikel 16, lid 2 van deze voorwaarden bevat een arbitrageclausule voor geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen en verwijst naar de arbitrage door de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA).

De softwareontwikkelaar heeft zich vervolgens tot de SGOA gewend, waarna een scheidsgerecht is samengesteld. Hierbij is de eiser in deze zaak uiteindelijk veroordeeld tot betaling van € 206.126,00 aan de softwareontwikkelaar vermeerderd met buitengerechtelijke kosten, kosten van rechtsbijstand en kosten van de arbitrage.

Is de arbitrageclausule rechtsgeldig overeengekomen?

De eiser in deze zaak vordert vernietiging van het tussen haar en de softwareontwikkelaar gewezen arbitrale vonnissen (het tussenvonnis en het eindvonnis).  De eiser baseert haar vordering op het ontbreken van een rechtsgeldig overeengekomen arbitrageclausule zoals genoemd in art. 1065, lid 1, aanhef en sub a Rv. 

Hierbij gaat de eiser ervan uit dat er geen sprake is van een rechtstreekse toepasselijkheidsverklaring van de algemene voorwaarden. De eiser baseert haar vordering op het in de geciteerde tekst ontbreken van een “van toepassing verklaring” van de algemene voorwaarden. De verwijzing naar de voorwaarden (met de woorden ‘in conjunction with’) zou slechts de strekking hebben van een uitleg van de in het contract zelf gebruikte bewoordingen. Elke directe toepasselijkheidsverklaring ontbreekt in de overeenkomst, zo stelt de eiser.

De softwareontwikkelaar meent dat de verwijzing duidelijk genoeg was. De algemene voorwaarden waren als Annex 1 aan de overeenkomst gehecht en bij de overeenkomst als bijlage bijgevoegd. Deze waren zelfs al eerder per mail door de software ontwikkelaard ter beschikking gesteld.

Haviltex

Partijen verschillen over en weer van mening over de uitleg van de tussen hen gesloten overeenkomst, waarvan de tekst tussen hen vaststaat. Het hof kiest ervoor om de tekst van de overeenkomst uit te leggen met toepassing van het Haviltex-criterium.

Beide partijen, zo motiveert het gerechtshof, zijn beide professionele partijen, die geacht mogen worden de betekenis van een verwijzing naar algemene voorwaarden te begrijpen. Gelet op de bewoordingen van de overeenkomst ligt -kort gezegd- een beperkte uitleg, zoals door de eiser wordt betoogd, niet voor de hand. Het gerechtshof stelt verder vast dat de algemene voorwaarden zijn deze bijgevoegd bij het contract én zijn genoemd in en gehecht aan het getekende contract. Naar het oordeel van het hof staat in voldoende mate vast dat de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Arbitrageclausule is rechtsgeldig overeengekomen

Met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden is in dit geval ook de daarin vervatte arbitrageclausule rechtsgeldig. De vordering van de eiser tot vernietiging, die louter op het ontbreken van die rechtsgeldigheid is gebaseerd, kan daarom niet slagen. Het hof wijst de vordering dan ook af.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden niet “klip en klaar”

De softwareontwikkelaar vordert een veroordeling in de reëel gemaakte juridische kosten. Hierin gaat het hof niet mee. Het hof merkt daarbij op dat de door de softwareontwikkelaar zelf opgestelde tekst ten aanzien van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden niet zodanig “klip en klaar” was, dat gesteld kan worden dat de eiser haar visie daarop niet ter beoordeling aan de rechter heeft mogen voorleggen.

Vragen over ICT overeenkomsten en algemene voorwaarden?

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.