Vrijheid van meningsuiting als werknemer en goed werknemerschap

Vrijheid van meningsuiting als werknemer en goed werknemerschap


Kan een arbeidsovereenkomst worden ontbonden door het plaatsen en delen van bepaalde berichten op LinkedIn? Een werknemer heeft vrijheid van meningsuiting maar deze is begrensd en kan in strijd zijn met het goed werknemerschap.

Ontbinding arbeidsovereenkomst door het plaatsen en delen van LinkedIn berichten

In deze zaak, die is voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, gaat het om de vraag of een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden doordat een medewerker berichten op LinkedIn heeft geplaatst waarmee zij verwijtbaar heeft gehandeld jegens haar werkgever.

Een werknemer heeft een vrijheid van meningsuiting

Waar gaat het in deze zaak over? Een korte beschouwing. Een medewerker van een zorginstelling heeft verschillende LinkedIn berichten geplaatst en/of gedeeld. Het gaat om berichten waarmee de medewerker deel neemt aan een maatschappelijke debat inzake het vaccinatiebeleid, waarin zij haar persoonlijke standpunt wil uiten. Het plaatsen en/of delen van deze berichten, zo stelt de rechtbank, valt onder de vrijheid van meningsuiting. De werkgever zal dit dus moeten dulden. 

Vrijheid van meningsuiting in strijd met goed werknemerschap

Anders is dit waar het gaat om berichten die de werknemer heeft geplaatst en/of gedeeld die specifiek gericht zijn tegen mensen die meewerken aan het landelijke, en ook door de werkgever gevoerde vaccinatiebeleid. Het gaat hier om uitlatingen die door de rechtbank niet zijn te kwalificeren als gematigd, opiniërend en/of informatief. De uitlatingen zijn ook niet gericht op kennisdeling en/of uitwisseling van standpunten, maar zijn te kwalificeren als emotioneel, veroordelend en beledigend. Deze uitlatingen had de werknemer als “goed werknemer” niet publiek mogen maken. Daarbij is van belang dat zij ervoor heeft gekozen om dit te doen op LinkedIn, een zakelijk netwerk, waarbij op haar profiel was vermeld dat zij bij de betreffende werkgever werkt. De rechtbank kwalificeert deze uitlatingen, met het recht op vrijheid van meningsuiting in aanmerking genomen, in strijd met goed werknemerschap.

Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op de e-grond

De rechtbank is van mening dat van de werkgever niet in redelijkheid kan worden verlangd om het dienstverband voort te zetten. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden vanwege verwijtbaar handelen van de werknemer. Dit op basis van de zogenaamde “e” grond (art. 7:669 lid 3 sub e BW).

art. 7:669 lid 3 sub 3 BW: “verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren”

De wettelijke transitievergoeding wordt toegekend. De vordering van de werknemer voor het toekennen van een billijke vergoeding wordt afgewezen omdat de werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Recht van meningsuiting als werknemer is begrensd

Hoe zit het eigenlijk met de het recht op vrije meningsuiting van een werknemer? Deze is in de arbeidsrelatie niet onbegrensd. De begrenzing zit in de verplichting om je als goed werknemer te gedragen. In het Herbai adres van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn vier aspecten genoemd voor de beoordeling daarvan. Het gaat hierbij om de aard van de meningsuiting, de motieven van de werknemer, de schade die de werkgever door de uitingen lijdt en de zwaarte van de opgelegde sanctie.

Vragen over ontslaggronden?

Heb je nog vragen over ontslaggronden of over goed werknemerschap, neem dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.