Mondelinge overeenkomst tussen softwareleverancier en afnemer schiet tekort

Mondelinge overeenkomst tussen softwareleverancier en afnemer schiet tekort


Dat het in een relatie tussen een softwareleverancier en een zakelijke afnemer belangrijk is om duidelijke contractuele afspraken met elkaar overeen te komen weten we nu zo langzamerhand wel. Dat dit toch nog wel eens misgaat blijkt uit een uitspraak in kort geding van de rechtbank Overijssel van 13 oktober jl.

Afnemer schort de betaling op

Tussen partijen is in geschil of de softwareleverancier gerechtigd is haar dienstverlening te staken indien zij daarvoor geen vergoeding ontvangt en of de afnemer gerechtigd is haar betalingsverplichting op te schorten. 

De softwareleverancier ontwikkelt en onderhoudt de software en biedt deze software doormiddel van hosting aan haar afnemer. De afnemer heeft de over 2021 gefactureerde bedragen opgeschort vanwege onjuistheden in deze en in eerdere facturen. Het is beide partijen vervolgens niet gelukt om tot elkaar te komen. De softwareleverancier laat de afnemer vervolgens via haar advocaat weten dat de dienstverlening aan de afnemer wordt vertraagd of wordt gestopt wanneer er niet tot betaling van een bepaald bedrag wordt overgegaan.

Softwareleverancier dreigt naar de eindklanten te gaan

De softwareleverancier realiseert zich kennelijk dat deze actie niet heel handig is voor de klanten van de afnemer en biedt hiervoor een oplossing. Je kunt je afvragen of deze “oplossing” zo gepast is. De softwareleverancier geeft aan dat zij de eindgebruikers gaat aanschrijven met de mededeling dat de afnemer ernstige betalingsachterstanden heeft en is gestopt met betalen waardoor de softwareleverancier de dienstverlening heeft stopgezet. Zij zal vervolgens aangegeven dat de dienstverlening wordt hervat zodra de eindklant direct aan de softwareleverancier gaat betalen en één klant zal de mogelijkheid worden geboden om direct zaken te gaan doen met de softwarefabrikant. De afnemer heeft de softwareleverancier via haar advocaat gesommeerd om de software beschikbaar te houden en geen klanten te gaan benaderen.

In kort geding

De afnemer vordert vervolgens in kort geding dat -kort gezegd- de dienstverlening door de softwareleverancier wordt hervat en de softwareleverancier zich zal onthouden van het direct benaderen van de klanten (en daarbij gebruikt te maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden) en van het zelfstandig aanbieden van de software aan eindgebruikers.

De rechter stelt dat de afnemer in grote mate afhankelijk is van de softwareleverancier en ziet in dat de staking van de dienstverlening de afnemer veel schade zal opleveren. Een bodemprocedure kan, zo stelt de rechter, kan niet worden afgewacht. De afnemer is hiermee ontvankelijk in haar vordering tot het korte geding.

Beide partijen, zo motiveert de rechtbank, zijn in sterke mate afhankelijk van elkaar. Als de afnemer ophoudt te betalen kan de softwareleverancier niet voortbestaan. De afnemer is afhankelijk van de continuïteit en werking van de beschikbaarheid van de software.

Slechts een mondelinge overeenkomst

De rechter komt tot het oordeel dat beide partijen van mening verschillen over wat zij onderling exact hebben afgesproken. Vast staat dat partijen hun afspraken niet op papier hebben gezet. Zij zijn slechts een mondelinge overeenkomst aangegaan. Wanneer de partijen adequaat willen vaststellen hoe hun onderlinge afspraken luiden en welke verlichtingen er zijn geschonden, dan zijn zij aangewezen op een bodemprocedure daarover. Een kort gedingprocedure leent zich daar niet voor, zo geeft de rechter aan.

De rechtbank veroordeelt de softwareleverancier om binnen twee dagen na de datum van het vonnis haar werkzaamheden met betrekking tot de hosting van de software en het verhelpen van calamiteiten te hervatten. 

Op deze manier dienen de afnemer en haar klanten toegang te blijven krijgen tot de software. De afnemer wordt veroordeeld tot het betalen van een vastgesteld bedrag per maand. Verder wordt het de softwareleverancier met onmiddellijke ingang verboden om de gegevens van klanten, waaronder de persoonsgegevens van klanten van de afnemer, te gebruiken voor eigen doeleinden.

Voorkomen is beter….

Dat het in een relatie tussen partijen belangrijk is om duidelijke contractuele afspraken met elkaar overeen te komen -en deze op schrift te stellen- weten we nu zo langzamerhand wel. Toch blijkt dit nog niet altijd vanzelfsprekend te zijn. Je kunt er achteraf natuurlijk over gaat procederen maar constructiever is het om je afspraken op voorhand goed te regelen en vast te leggen. Neem voor meer informatie gerust contact op. Vragen staat vrij!