verwijdering van persoonsgegevens

Ouders minderjarige verzoeken verwijdering persoonsgegevens


De civiele raadkamer van de Rechtbank Oost-Brabant heeft op 2 november jl. uitspraak gedaan in een zaak waarin de verwijdering van persoonsgegevens centraal staat. De ouders van een minderjarige verzoeken de rechtbank in deze zaak om de voormalige basisschool van hun kind te bevelen om persoonsgegevens inzake de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind te verwijderen.

Ouders sommeren basisschool persoonsgegevens van hun kind te verwijderen

In 2020 ontstaat er een conflict tussen de ouders en de voormalige basisschool van hun kind. De aanleiding voor dat conflict waren bevindingen van de leerkracht over de houding en het gedrag van het kind. De ouders hebben hun kind vervolgens aangemeld bij een andere basisschool. De nieuwe basisschool besluit het kind niet te kunnen toelaten op grond van de zogenaamde ZIEN-rapportage van de voormalige basisschool. De ouders hebben toen de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening te treffen als gevolg waarvan het kind voorlopig als leerling werd toegelaten. Vervolgens hebben de ouders met een beroep op de AVG de voormalige basisschool van hun kind o.a. gesommeerd om alle gegevens van hun kind zoals die in het Parnassys ZIEN-systeem geregistreerd staan te verwijderen en verwijderd te houden. Ook hebben de ouders de voormalige basisschool aansprakelijk gesteld voor alle door hen te lijden en geleden schade als gevolg van de ZIEN-rapportage. De voormalige basisschool van het kind heeft vervolgens te kennen gegeven dat zij niet aan dit verwijderingsverzoek zal voldoen.

Geen vervolging wegens valsheid in geschrifte

De ouders hebben vervolgens aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van -kort gezegd- valsheid in geschrift gepleegd door de voormalige leerkracht van het kind als door de directeur van de betreffende basisschool. De officier van justitie beslist dat er naar aanleiding van de aangifte geen strafrechtelijke vervolging zal plaatsvinden.

Ouders verzoeken rechtbank om bevel tot verwijdering persoonsgegevens

De ouders verzoeken de rechtbank vervolgens om de voormalige basisschool van hun kind te bevelen de ZIEN-rapportage betreffende hun kind te verwijderen met inbegrip van de (gespreks)notities en de aantekeningen zoals die in het bijbehorende (registratie)programma zijn opgeslagen.

Wpo biedt voldoende grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens

In haar beoordeling gaat de rechtbank in op de vraag of er voor de voormalige basisschool van het kind voldoende rechtsgrondslag bestond voor het verwerken van de persoonsgegevens van de leerlingen in het leerlingvolgsysteem, met inbegrip van het ZIEN-registratieprogramma. 

Op grond van art. 8 lid 6 van de Wet op het primaire onderwijs (Wpo) is een basisschool verplicht om een leerling- en onderwijssysteem te gebruiken.

Artikel 8 lid 6 Wpo: De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school. Het leerling- en onderwijsvolgsysteem bevat toetsen die kennis en vaardigheden van de leerling meten op de terreinen, genoemd in het tweede lid.

De rechtbank komt tot het oordeel dat art. 8 Wpo voldoende grondslag biedt zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, onder c AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens van de leerlingen in een leerlingvolgsysteem.

Niet voor elke afzonderlijke verwerking is specifieke wetgeving vereist

De rechtbank verwijst bij dit oordeel naar overweging 45 in de considerans bij de AVG. Hieruit blijkt dat de AVG niet voorschrijft dat voor elke afzonderlijke verwerking specifieke wetgeving is vereist en er volstaan kan worden met wetgeving die als basis fungeert voor verscheidene verwerkingen op grond van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

De voormalige basisschool van het kind mocht naar het oordeel van de rechtbank de persoonsgegevens van het kind verwerken. Op basis van art. 7 van het besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens, wordt een onderwijskundig rapport bewaard tot vijf jaar na uitschrijving van de leerling. De basisschool, zo geeft de rechtbank aan, mag de ZIEN-rapportage als onderdeel van het onderwijskundig rapport conform de wettelijke bewaartermijn bewaren en is daar wettelijk ook toe verplicht.

Vragen over privacywetgeving?

Heb je vragen over de toepassing van privacywetgeving waaronder de AVG, of over het verwijderen van persoonsgegevens in het bijzonder? neem dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp. Ik heb eerder een artikel geschreven dat specifiek ingaat op de vraag of je de backup dient op te schonen nadat je persoonsgegevens hebt moeten verwijderen. Dit artikel vindt je hier.