Het recht op wachtwoorden van je eigen IT-systemen


Een IT-dienstverlener wordt in kort geding veroordeeld alle wachtwoorden van de e-mail-, cloud- en internetsystemen en de data ter beschikking te stellen en over te dragen aan de opdrachtgever op straffe van een dwangsom. De algemene voorwaarden die op de overeenkomst van opdracht van toepassing waren, zijn door de opdrachtgever rechtsgeldig vernietigd. 

Geschatte leestijd: 4 minuten

Nieuwe IT-dienstverlener schiet tekort

Opdrachtgever werkt met een Google omgeving en is op zoek naar een nieuwe IT-dienstverlener. De IT-dienstverlener geeft aan te kunnen helpen maar daarvoor dient de opdrachtgever naar een Microsoft omgeving over te gaan. De IT-dienstverlener geeft aan dat migratie geen gevolgen heeft voor de manier van werken. Er wordt een overeenkomst gesloten voor de duur van 24 maanden.

De migratie die kort daarop volgt verloopt niet zonder problemen. Nog sterker: de opdrachtgever spreekt over een fiasco. Het duurde weken tot de medewerkers weer fatsoenlijke toegang hebben tot mailboxen en hun andere bestanden. De e-mails kwamen niet door of verdwenen in spamfolders, oude e-mails waren onvindbaar, accounts waren niet beschikbaar, agenda’s en Google sheets waren niet toegankelijk. In de opdrachtbevestiging verklaart de IT-dienstverlener haar leveringsvoorwaarden van toepassing en verwijst daarbij naar haar website.

Doordat de IT-dienstverlener naar mening van de opdrachtgever ernstig tekort is geschoten, heeft de opdrachtgever de IT-dienstverlener gevraagd om de abonnementen op hun naam terug te zetten en de wachtwoorden daarvan aan te leveren. Een reactie hierop blijft uit, De advocaat van de opdrachtgever heeft de overeenkomst tevens opgezegd.

De opdrachtgever start daarop een kort geding procedure bij de rechtbank Amsterdam. In deze procedure vordert hij onder andere de licenties, abonnementen, domeinnamen en de bijbehorende wachtwoorden aan te leveren. 

Tussentijds opzeggen van de overeenkomst

De voorzieningenrechter kwalificeert de opdracht als “overeenkomst van opdracht”. Op grond van art. 7:408 lid 1 BW is een overeenkomst van opdracht in beginsel te allen tijde opzegbaar. Dit is ongeacht of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan. Partijen kunnen hiervan afwijken door contractueel overeen te komen dat de overeenkomst niet tussentijds opzegbaar is door de opdrachtgever. De opdrachtgever voert aan dat een tussentijdse opzegging van de overeenkomst niet is uitgesloten. De algemene voorwaarden van de IT-dienstverlener, waarin deze bepaling is opgenomen, zijn naar mening van de opdrachtgever namelijk niet van toepassing. Deze zijn bij het aangaan van de overeenkomst namelijk niet ter hand gesteld, althans er is aan de opdrachtgever geen gelegenheid geboden om van de inhoud kennis te nemen. De opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden vernietigd.

Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing

Door ondertekening van de overeenkomst heeft de opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaard, zo voert de voorzieningenrechter aan. Dit neemt echter niet weg, zo motiveert de rechtbank verder, dat de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de algemene voorwaarden alsnog te vernietigen. Op grond van art. 6:233 onder b BW is een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar indien de wederpartij geen redelijke mogelijkheid is geboden om van de voorwaarden kennis te nemen. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR2008:BD1394) rust op de gebruiker van de algemene voorwaarden de bewijslast dat hij de algemene voorwaarden tijdig aan de wederpartij heeft verstrekt, althans dat hij de wederpartij voldoende gelegenheid heeft geboden om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

De IT-dienstverlener heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Het is daarom aannemelijk, zo stelt de voorzieningenrechter, dat de bodemrechter zal oordelen dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden rechtsgeldig heeft vernietigd. Dit betekent dat partijen niet zijn afgeweken van de wettelijke regeling dat de overeenkomst van opdracht die zij zijn aangegaan te allen tijde opzegbaar is. 

Wachtwoorden behoren aan de opdrachtgever toe

Nu de overeenkomst tussen partijen is geëindigd, is de IT-dienstverlener gehouden de wachtwoorden en de overige gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken. Overigens, zo stelt de voorzieningenrechter, ook in het geval zou zijn geoordeeld dat de overeenkomst tussen partijen nog had bestaan, zou de IT-dienstverlener hiertoe gehouden zijn. De opdrachtgever heeft immers recht en belang op de wachtwoorden van haar eigen netwerk en systemen.

De voorzieningenrechter beveelt de IT-dienstverlener binnen 48 uur alle wachtwoorden van de e-mail-, cloud- en internetsystemen en data ter beschikking te stellen en over te dragen aan de opdrachtgever op straffe van een dwangsom. Hierbij wordt aangetekend dat de IT-dienstverlener geen relevante informatie verloren mag laten gaan.

Vragen over IT-contracten of algemene voorwaarden?

Zoals je kunt lezen blijft het van belang om al vooraf, bij het aangaan van een (IT) overeenkomst, na te denken over de manier waarop je uit elkaar gaat. Daarnaast wil ik wederom het advies geven om grip te houden op je eigen data!

Heb je nog vragen over dit onderwerp, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.