Garantie vooraf regelen

Garantie bij een ICT Overeenkomst


De garantie bij een zakelijk ICT-dienstenovereenkomst kun je op verschillende manieren regelen. Garantie is vaak een belangrijk onderdeel van een overeenkomst Het is raadzaam om hier bij het aangaan van een overeenkomst afspraken over te maken.

Service Level Agreement

Eerder schreef ik over de Service Level Agreement (SLA). In een SLA legt een leverancier vast welke kwaliteit (het Service Level) van dienstverlening hij levert en op welke manier hij dit operationeel uitvoert. Het doel van een SLA is om ervoor te zorgen dat er objectieve criteria zijn aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de leverancier op een correcte manier presteert.

In het verlengde van dit artikel ligt de vraag die ik recent kreeg: “Welke garantie kan ik verwachten bij een ICT-dienstenovereenkomst in het algemeen of bij het SLA In het bijzonder?”. Deze vraag lijkt gemakkelijk te kunnen worden beantwoord; dit is vast uit de overeenkomst op te maken. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. Het is, zo blijkt, vaak een zoektocht in algemene voorwaarden. Ik beperk me in dit artikel overigens tot zakelijke overeenkomsten. Voor consumentenovereenkomsten gelden weer andere regels.

Inspannings- en resultaatsverplichting

Bij een ICT-dienstenovereenkomst wordt er over het algemeen een onderscheid gemaakt tussen een inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtingen. Juridisch gezien is dit een belangrijk onderscheid en tevens van belang waar het gaat om de te verwachten garantie. 

De inspanningsverplichting is een verplichting tot het leveren van een inspanning die een leverancier aangaat. Dat wil dus zeggen dat de leverancier zich zal inspannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar gegarandeerd is dat resultaat niet. Bij een inspanningsverplichting kan niet direct van een wanprestatie worden gesproken op het moment dat het resultaat niet wordt bereikt. Er is pas sprake van een wanprestatie wanneer er niet voldoende inspanning is geleverd. Er is in het geval van een inspanningsverplichting dus niet snel sprake van wanprestatie en een wanprestatie is lastig te bewijzen. Een resultaatsverplichting is een verplichting die verder gaat dan een inspanningsverplichting. De leverancier op wie deze verplichting rust, verplicht zich om een vooraf vastgesteld resultaat te behalen; alleen het leveren van de inspanning daartoe is niet voldoende. Wanprestatie is bij het niet-nakomen van een resultaatsverplichting sneller aanwezig.

Impliciete- en expliciete garantie

Garantie kan als expliciete- of als impliciete garantie worden opgenomen in een overeenkomst. In het geval van de impliciete garantie hangt de omvang van de garantie af van de uitleg van de overeenkomst. Hier komt de uitleg van het haviltex-arrest om de hoek kijken.

Haviltex uitleg

In het haviltex-arrest is (kort gezegd) bepaald dat het bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet genoeg is om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken, maar dat ook gekeken moet worden welke betekenis de partijen aan de tekst geven en wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten. Het toepassen van deze Haviltex-maatstaf kan erin resulteren dat partijen meer van elkaar mogen verwachten dan hetgeen in een schriftelijke overeenkomst is opgenomen. Vanwege de onzekerheid die dit kan opleveren is het mogelijk een zogenaamde entire agreement clausule overeen te komen. Hiermee wordt afgesproken dat de schriftelijke overeenkomst alle afspraken tussen beide partijen omvat en wordt een andere dan een taalkundige uitleg voorkomen.

Exoneratie

In het geval van expliciete garantie is er een bepaling over garantie opgenomen in de overeenkomst. Veelal gebeurt dit in de algemene voorwaarden. Waar het gaat om een ICT-dienstenovereenkomst wordt hier veelal de Nederland ICT voorwaarden voor gebruikt. Een expliciete garantie is in beginsel een resultaatsverplichting maar kan ook bestaan uit het “uitsluiten van garantie”. In veel contracten zijn exoneratieclausules opgenomen die de aansprakelijkheid en garantie beperken of zelfs geheel uitsluiten

Regelmatig zie ik algemene voorwaarden waarin zowel garanties als exoneraties voorkomen waardoor er sprake kan zijn van tegenstrijdigheid. Ook dit soort situaties kunnen worden opgelost door het toepassen van de Haviltex-maatstaf. In de rechtspraak wordt in het algemeen aangenomen dat een specifiek beding boven een algemeen beding gaat waardoor een beroep op een exoneratie niet slaagt als de garantie ziet op een specifieke prestatie.

Garantie door middel van inspanningsverbintenis

Veel gezien in ICT-dienstenovereenkomsten is de garantie door middel van een inspanningsverbintenis. Zoals eerder aangegeven worden Nederland ICT voorwaarden vaak toegepast bij ICT overeenkomsten.  Deze voorwaarden voorzien er bijvoorbeeld in dat een leverancier zich zal inspannen om fouten in programmatuur binnen een redelijk termijn te herstellen. Een inspanningsverbintenis dus.

Regel het vooraf

Zoals je kunt lezen kan de garantie bij de zakelijk ICT-dienstenovereenkomst op diverse manieren worden ingevuld. Garantie kan een belangrijk onderdeel van een overeenkomst zijn en het is dan ook raadzaam om hier bij het aangaan van een overeenkomst afspraken over te maken.