Sociale Media

Uitspraak in een kort geding inzake uitingen via Twitter en WordPress


Twitter en WordPress worden veroordeeld om bepaalde uitingen over eisers te verwijderen

In een kort geding van 5 januari jl. heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan waarin Twitter en WordPress zijn veroordeeld om bepaalde uitingen te verwijderen en gegevens van personen die deze uitingen hebben gepubliceerd te verstrekken. Dat zowel Twitter als WordPress in de Verenigde Staten zijn gevestigd staat hieraan niet in de weg. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Naast het feit dat er een veroordeling bij verstek wordt uitgesproken zonder dat aan al hetgeen in de Betekeningsverordening (HBetV) is bepaald wordt voldaan, is het opmerkelijk dat het vonnis wordt uitgevoerd met de zinsnede “na heden en na toezending van dit vonnis per e-mail” dus zonder dat het officieel wordt betekend.

Waarover ging het in deze zaak?

Het vonnis maakt geen melding om welke onrechtmatigheid het hier gaat. Tegen de achtergrond van het spoedeisende karakter van de vorderingen in dit kort geding is de rechtbank van oordeel dat voldoende gewaarborgd is dat gedaagden op de hoogte zijn van de inhoud van de dagvaarding, alsmede dat zij de mogelijkheid hebben gehad om daartegen behoorlijk verweer te voeren. Hierbij wordt verwezen naar zie artikel 15 lid 3 van het Haagse betekenisverdrag (HBetV), de Memorie van toelichting bij de Goedkeuringswet HBetV, Kamerstukken II 1973-1974, 12 865 (R 948), nr. 3, p. 8), alsmede de uitspraak van de Hoge Raad, HR 14 december 2017, ECLI:NL:HR:2007:BB7192. Tegen gedaagden is verstek verleend.

De voornaamste belangen van de eisers bevinden zich in Nederland (de helft van de eisers woont in Nederland, veel werkzaamheden van de bedrijven van de eiser vinden in Nederland plaats, een deel van de eisers werk in Nederland en de bedrijven hebben veel Nederlandse klanten). Hierdoor, zo motiveert de Rechtbank, is de Nederlandse rechter bevoegd om van de vorderingen in dit kort geding kennis te nemen. Hierbij wordt verwezen naar art. 6 aanhef en onder 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.).

De vorderingen komen de Rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden deels toegewezen. Twitter en WordPress worden veroordeeld om binnen drie dagen na toezending van het vonnis per e-mail (!) de uitingen over eisers te verwijderen. Het vonnis noemt de URL’s waarop de berichten te vinden zijn, en het account waaronder de berichten zijn geplaatst. Daarnaast dienen Twitter en WordPress binnen vijf dagen een aantal gegevens af te geven. Het gaat hier om (1) de IP-adressen die gebruikt zijn bij het aanmaken van de webpagina en de twitteraccounts en/of bij het inloggen inclusief tijdstip waarop de desbetreffende adressen zijn gebruikt voor het uploaden en/of inloggen en om (2) de namen en (e-mail) adressen gebruikt bij het aanmelden/inschrijven voor de diensten van Twitter en WordPress. Daarnaast worden beide veroordeeld tot de betaling van de kosten van het geding.