Data en transactiegegevens

Onrechtmatige daad door ex-werknemer


Onrechtmatige daad door ex-werknemer wordt mede aan zijn vennootschappen toegerekend

Onrechtmatige gedraging

Een voormalig werknemer die werkzaam is in de uitzendbranche kopieert een database met gegevens van kandidaten bij zijn voormalige werkgever. De vennootschappen die deze werknemer heeft opgericht, krijgen de beschikking over deze database. De rechter rekent de onrechtmatige gedraging aan deze vennootschappen toe.

In een eerder uitgesproken tussenvonnis heeft de rechtbank de eiser in deze zaak bevolen om onderzoek te laten uitvoeren om uitsluitsel te geven of de voormalige werknemer een door de eiser opgebouwde database heeft gekopieerd en meegenomen en dat hijj die database in handen van derden hebben laten komen.

Onderzoeksrapport

Uit het onderzoeksrapport volgt, kort gezegd, dat op de computer van de partner van de gedaagde, op twee verschillende plaatsen, een database met werknemers is aangetroffen, identiek aan het door de eiser aangeleverde bestand. De rechtbank acht het voldoende bewezen dat de gedaagde een door de eiser opgebouwde database heeft gekopieerd en heeft meegenomen en in handen van derden heeft laten komen. Deze derden, zijn vennootschappen van wie de voormalige werknemer direct of indirect bestuurder is. Doordat de voormalige werknemer zonder toestemming een door de eiser opgebouwde database met medewerkers en kandidaten heeft gekopieerd en meegenomen, ogenschijnlijk om deze in te zetten om medewerkers en kandidaten te benaderen, en deze databases in handen van derden heeft laten komen, heeft hij onrechtmatig jegens de eiser gehandeld.

gedraging van de vennootschappen

De gedaagde voormalige werknemer heeft, zo stelt de rechtbank, een inbreuk gemaakt op een recht van de eiser. Deze onrechtmatige daad kan hem ook worden toegerekend doordat het zijn eigen schuld is. Vervolgens gaat de rechtbank in op de vraag of ook de vennootschappen onrechtmatig jegens de eiser in het geding hebben gehandeld. De voormalige werknemer had een belangrijke rol binnen de structuur van vennootschappen (tevens uitzendbureaus) ten behoeve waarvan de voormalige werknemer de database heeft gekopieerd en meegenomen. De onrechtmatige gedraging van de voormalige werknemer wordt hiermee door de rechtbank als gedraging van de vennootschappen aangemerkt. Dit temeer doordat de vennootschappen ook daadwerkelijk de beschikking hebben gehad over de database.

De rechtbank verwerpt het verweer

De vennootschappen hebben op haar beurt aangevoerd dat de onrechtmatige daad van de voormalige werknemer niet aan hen kan worden toegerekend. Daartoe hebben zij gesteld dat zij er geen weet van hadden dat de database onrechtmatig zou zijn verkregen. De rechtbank acht het , kort gezegd, onaannemelijk dat de andere twee directieleden niet wisten van de handelingen van het derde directielid. Zij hadden zich tenminste kunnen afvragen hoe de onderneming gelijk bij de start daarvan al beschikte over een grote database van kandidaten, die de kern van de onderneming vormde en die normaal gesproken over een lange tijd moet worden opgebouwd. De rechtbank verwerpt dit verweer dan ook.

De voormalig werknemer heeft onrechtmatig gehandeld en is aansprakelijk voor de schade die de eiser in deze zaak lijdt. Uit doelmatigheidsoverwegingen heeft de rechtbank in het midden gelaten of de voormalige werknemer daardoor ook tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichting uit de arbeidsovereenkomst. Voor de omvang en de hoogte van de geleden schade doet immers niet ter zake of deze wordt gebaseerd op tekortschieten uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of op grond van onrechtmatige daad. De gezamenlijke gedaagden (waaronder de vennootschappen) worden verplicht de schade die de eiser in deze zaak lijdt te vergoeden.

Vaststelling van de schade

De eiser heeft een vergoeding van schade op te maken bij staat gevorderd. Voor toewijzing van een schadestaat vordering is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. De eisende partij heeft aangetoond dat zij schade heeft geleden doordat bedrijfsgeheime informatie in handen van derden is gekomen. Verder bestaat de schade uit omzetderving doordat het personeelsbestand van actieve medewerkers is afgenomen en dat de gedaagden medewerkers hebben gecontracteerd die voorheen bij de eiser werkzaam waren.  De rechtbank acht dit voldoende  aannemelijk en wijst de vordering toe. Alle gedaagden worden hoofdelijk veroordeeld tot vergoeding van de geleden en nog te lijden schade.