AVG en marketing. Het gerechtvaardigde belang.

Het gerechtvaardigd belang binnen de AVG


Het gerechtvaardigd belang binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Grondslag voor verwerking

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook invloed op de manier waarop organisaties met marketing en acquisitie kunnen omgaan. In algemene zin is er een grondslag nodig wanneer je als organisatie persoonsgegevens gaat verwerken. Een aantal grondslagen zijn bijvoorbeeld het krijgen van toestemming van een betrokkenen of de noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkenen. 

Gerechtvaardigde belang

Ook de gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke kan een rechtsgrond bieden voor verwerking. De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als “uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang”. Dit kunnen we lezen in overweging 47 bij de AVG. Dit uitgangspunt heeft wel z’n beperkingen: de belangen en de grondrechten van de betrokkene kunnen zwaarder wegen dan het belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

Zorgvuldige beoordeling en de noodzaak

Van een dergelijk gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld sprake zijn op het moment er een relevante en passende verhouding is tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke. Dit gaat bijvoorbeeld op in situaties waarin de betrokkene een klant is of in dienst is van de verwerkingsverantwoordelijke. Toch dient hier telkens weer een zorgvuldige beoordeling plaats te vinden om zo te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang en om te bepalen of een betrokkene, op het tijdstip en in het kader van de verzameling van de persoonsgegevens, redelijkerwijs mag verwachten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden.

Bezwaar maken

Wanneer een organisatie persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, zoals voor het versturen van informatiemails of nieuwsbrieven, dient de betrokkene het recht te hebben om te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking. Dit recht moet op grond van art. 21 AVG (en overweging 70) uitdrukkelijk, op duidelijke wijze en gescheiden van overige informatie, onder de aandacht van de betrokkene worden gebracht.

Acquisitie

Bij het voeren van acquisitie is er nog geen sprake van een “relevante en passende verhouding” tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke en dus kan er op deze grond nog geen sprake zijn van een gerechtvaardigd belang. Een gerichte mail sturen aan een bepaalde persoon gaat dus niet door. Daarvoor is er eerst expliciet toestemming nodig. Dus dan maar bellen naar een persoon die op de website van een bedrijf is terug te vinden? Ook dat wordt lastig. Dat de contactgegevens van een bepaalde contactpersoon op bijvoorbeeld een website staan vermeld wil nog niet zeggen dat je deze mag gebruiken voor acquisitie. Het verwerken van persoonsgegevens mag immers alleen met het doel waarvoor de gegevens zijn gepubliceerd.

Algemene nummer

Dit betekent niet dat er niet meer “koud” gebeld mag worden. Je kunt immers bellen naar een algemeen nummer en daar vragen naar een betreffende afdeling of contactpersoon. Het is vooral van belang om vooraf goed na te denken en bewust te handelen wanneer je persoonsgegevens gebruikt (en dus verwerkt).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de site van Juridict.