AVG gegevens wissen

Verwerkingsverantwoordelijke dient derden te informeren over verzoek tot gegevenswissing


Als verwerkingsverantwoordelijke dien je voor de verwerking van persoonsgegevens passende technische- en organisatorische maatregelen te treffen om ook andere verwerkingsverantwoordelijken aan wie deze gegevens zijn verstrekt of zijn doorgestuurd, te informeren over het feit dat de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken. 

Geschatte leestijd: 3 minuten

Tot deze conclusie komt het Hof van Justitie van de Europese Unie in een verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Brusselse Hof van beroep. Hierbij geeft het Europese Hof aan dat wanneer verschillende verwerkingsverantwoordelijken zich baseren op de eenmalige toestemming van de betrokkene, het volstaat dat de betrokkene zich wendt tot een van de verwerkingsverantwoordelijken om zijn toestemming in te trekken.

Wat er aan deze prejudiciële vraag vooraf ging

In 2019 ontving de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een klacht van een abonnee van de telecommunicatiedienst Telenet. Deze abonnee had Proximus verzocht om zijn gegevens niet langer in de openbare telefonische inlichtingendiensten op te nemen en niet meer naar voren te laten komen in door Proximus beheerde telefoongidsen. Hij vroeg Proximus dit verzoek tevens mee te delen aan derde aanbieders van hun telefoongidsen. Proximus gaf gevolg aan dit verzoek maar daarna ging het toch mis. Nadat de operator Telenet (die niet van het verzoek op de hoogte was gesteld) haar abonnementsgegevens had geactualiseerd werden de gegevens van de abonnee opnieuw zichtbaar. De GBA heeft Proximus vervolgens een sanctie opgelegd.

Hoe toestemming geven en intrekken

Op grond van de e-privacy richtlijn is het voldoende dat een abonnee eenmaal zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens in een telefoongids geeft, zodat andere aanbieders van telefoongidsen diezelfde gegevens voor hetzelfde doel kunnen verwerken. 

Maar hoe zit het wanneer een abonnee zijn toestemming wil intrekken? Moet de abonnee zijn verzoek richten aan zijn operator, tot de aanbieder(s) van de abonneelijsten of tot elk van hen? En moet een aanbieder op zijn beurt een verzoek om verwijdering doorgeven aan derden (zoals de aanbieders van telefoongidsen of zoekmachines)?

De GBA heeft zich op het standpunt gesteld dat een abonnee zich tot de aanbieder van telefoongidsen (in dit geval Proximus) kan richten, zelfs als deze niet zijn operator is, en dat van deze aanbieder kan worden geëist dat zij redelijke organisatorische en technische maatregelen treft om deze intrekking van toestemming door te geven aan andere aanbieders van telefoongidsen aan wie de onderneming de gegevens van de abonnee heeft doorgegeven.

Het oordeel van het Hof

Het Hof heeft geoordeeld dat wanneer verschillende verwerkingsverantwoordelijken zich baseren op de eenmalige toestemming van een betrokkene, het volstaat dat de betrokkene zich wendt tot een van de verwerkingsverantwoordelijken om zijn toestemming in te trekken. Het Hof volgt hiermee de interpretatie van de GBA. 

Daarnaast bepaalt het Hof dat er (uiteraard) toestemming vereist is om de persoonsgegevens van een abonnee van telecommunicatiediensten in openbare telefoongidsen/inlichtingendiensten op te nemen; en dat een verzoek tot verwijdering uit deze telefoongidsen een recht op gegevenswissing in de zin van de AVG is. 

Als verwerkingsverantwoordelijke dien je voor de verwerking van persoonsgegevens passende technische- en organisatorische maatregelen te treffen om ook andere verwerkingsverantwoordelijken aan wie deze gegevens zijn verstrekt of zijn doorgestuurd, te informeren over het feit dat de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken. Daarbij merkt het Hof aan dat er van de aanbieder van telefoongidsen kan worden verlangd dat zij redelijke maatregelen treft om zoekmachines in kennis te stellen van het verzoek, om zo wissing van de gegevens van de abonnee te bewerkstelligen.

Vragen over Privacykwesties?

Heb je nog vragen over dit onderwerp of over het privacyrecht in het algemeen, neem dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.