Nieuwe Standaard SCC's

Standaard SCC’s vervangen vorige set


Op 4 juni jl. heeft de Europese Commissie (EC) een nieuwe set Standard Contractual Clauses (SCC’s) gepubliceerd die de vorige vervangt. De Standard Contractual Clauses bestaan uit vier modules waarmee verschillende vormen van internationale doorgifte worden afgedekt.

Geschatte leestijd: 3 minuten

Modulaire SCC’s

Deze nieuwe standaard set sluit, ten opzichte van de vorige, beter aan bij de AVG. Denk bijvoorbeeld aan aangescherpte bepalingen over de rechten van betrokkene, de documentatieplicht en verplichtingen aangaande audit en control.

De nieuwe standaard SCC’s zijn modulair opgebouwd en bestaan uit vier modulen, te weten:

– doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerkingsverantwoordelijke

– doorgifte van verwerkingsverantwoordelijke naar verwerker

– doorgifte van (sub)verwerker naar (sub)verwerker

– doorgifte van (sub)verwerker naar verwerkingsverantwoordelijke

SCC’s sluiten beter aan bij Schrems II

Bij de totstandkoming van deze standaard SCC’s is rekening gehouden met het Schrems II-arrest. Zo staan beide partijen ervoor in dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de toepasselijke wetgeving in het ontvangende land, de gegevensimporteur belet om te voldoen aan de SCC. Ondermeer op dit punt geldt er ook een meldplicht die in overweging 22 goed tot uiting komt.

“Overweging 22: “(…) Indien de gegevensimporteur na een wettigheidstoetsing van een dergelijk verzoek krachtens het recht van het land van bestemming tot de conclusie komt dat er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat het verzoek onrechtmatig is krachtens het recht van het derde land van bestemming, dan moet hij dit betwisten, in voorkomend geval onder andere door de beschikbare beroepsmogelijkheden optimaal te benutten. Indien de gegevensimporteur niet langer in staat is aan de standaardcontractbepalingen te voldoen, moet hij geval de gegevensexporteur daarvan in kennis stellen, ook wanneer dit het gevolg is van een verzoek om verstrekking”.

Belangrijk om te weten is dat beide contractpartijen moeten kunnen aantonen dat ze aan de overeengekomen SCC voldoen. Zo zullen partijen zelf nog moeten toetsen in hoeverre het land van bestemming voldoet aan de eisen die worden gesteld in het Schrems II arrest. 

Verplicht overstappen op de nieuwe SCC’s

Wanneer je op dit moment een “oude” SCC gebruikt, dan dien je van een nieuwe SCC gebruik te gaan maken. Op grond van overweging 24, krijg je hiervoor 18 maanden de tijd nadat de SCC’s van kracht zijn geworden. De nieuwe SCC’s worden 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht.

Vragen over SCC’s?

Heb je nog vragen over SCC’s of over het privacyrecht in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.