Het commercieel belang als een gerechtvaardigd belang of toch niet?

Het commercieel belang als gerechtvaardigd belang, of toch niet?


Het NRC schreef op 3 juli jl dat Brussel de Nederlandse privacywaakhond te strikt vindt. Het artikel opent als volgt: “De Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een flinke tik op de vingers gekregen uit Brussel, in een privacyzaak die tot veel beroering leidt. Volgens de Europese Commissie legt de AP de privacywetgeving te strikt uit, waardoor het ondernemerschap in de Europese Unie wordt belemmerd. De kwestie leidt in Nederland tot rechtszaken en zorgt voor onrust binnen de AP zelf”.

Geschatte leestijd: 3 minuten

Te strikte interpretatie

Het draait hier vooral over het standpunt dat de AP heeft ingenomen over het feit dat een zuiver commercieel belang, geen gerechtvaardigd belang kan zijn zoals wordt bedoeld in art. 6 lid 1 onder f AVG.

De Europese Commissie is van mening dat de AP de AVG en jurisprudentie hierover verkeerd leest. “De strikte interpretatie door de Nederlandse toezichthouder vormt een ernstige belemmering voor ondernemingen om vanuit een commercieel belang persoonsgegevens te verwerken, omdat ze van iedere betrokkene toestemming zouden moeten krijgen”, aldus de Commissie in een brief aan de AP, zo stelt het NRC in dit artikel.

Commercieel belang kan een gerechtvaardigd belang vormen

Dit standpunt van de AP was aanleiding voor een boete die de AP in 2020 aan VoetbalTV oplegde. De AP was van mening dat VoetbalTV de filmbeelden van de voetballers niet had mogen uitzenden. Een rechtmatige grondslag ontbrak voor het maken van de opnames en het verspreiden hiervan. Voetbal TV was echter van mening dat zij een gerechtvaardigd commercieel belang had. De rechtbank was van oordeelt dat een puur commercieel belang een gerechtvaardigd belang kan vormen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit volgde uit het arrest Fashion ID van het Hof van Justitie van de EU. Tegen deze uitspraak is de AP in beroep gegaan bij de Raad van State.

Standpunt EDPB

In richtsnoer 8/2020 van de European Data Protection Board (EDPB) die is vastgesteld op 13 april 2021, zijn richtsnoeren gegeven over de gerichte targeting van social media gebruikers. In deze richtsnoeren wordt ook het commerciële belang aangehaald. De EDPB refereert hier ook aan de Fasion ID zaak. 

Wat de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang” betreft, haalt de EDPB deze uitspraak van het Hof aan, dat om de verwerking op een gerechtvaardigd belang te baseren, er aan drie cumulatieve voorwaarden moet worden voldaan (overweging 50): “(i) de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, (ii) de noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang, en (iii) de voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de bij de gegevensbescherming betrokken persoon niet prevaleren”.

Interessante ontwikkeling

Stel nu even dat het commerciële belang niet is uitgesloten als grond om persoonsgegevens te verwerken. Dan nog voldoet VoetbalTV mogelijk toch niet aan de AVG. Gelet op de richtsnoer van de EDPB en de Fasion ID uitspraak dien je tenminste nog de noodzakelijk van de verwerking aan te tonen. Dit zal nog een behoorlijke drempel vormen.

We kunnen op dit gebied nog interessante ontwikkelingen en jurisprudentie verwachten.

Vragen over Privacykwesties?

Heb je nog vragen over dit onderwerp of over het privacyrecht in het algemeen, neemt dan gerust contact op of lees andere artikelen over dit onderwerp.