Geheim

Wet bescherming bedrijfsgeheimen


De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) biedt extra mogelijkheden om kennis en informatie te beschermen. De bescherming van kennis en informatie als bedrijfsgeheim kent voor het MKB veel voordelen.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Diverse Europese lidstaten zijn nog steeds bezig met het implementeren van de Richtlijn betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen (EU 2016/943) in hun nationale wetten. Lidstaten hadden hiervoor tot 9 juni 2018 de tijd gekregen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). De implementatiedatum van 9 juni heeft Nederland niet gehaald maar de verwachting is dat de wet op korte termijn in werking zal treden. De Wbb geeft de houder van een bedrijfsgeheim een aantal rechtsmiddelen om het onrechtmatig gebruik van zijn bedrijfsgeheimen tegen te gaan.

De Nederlandse wet kent op dit moment geen specifieke wet betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. Het civiele recht (waaronder het arbeidsrecht) en het strafrecht bieden momenteel regelgeving op dit gebied. Met de Richtlijn beoogt de Europese wetgever de nationale regels van de lidstaten te harmoniseren. De Wbb moet gaan voorzien in de behoefte van bedrijven om hun bedrijfs- en technologische informatie te beschermen.

Bedrijfsgeheimen

Er is sprake van een bedrijfsgeheim als aan de volgende drie vereisten (cumulatief) is voldaan:

  • De informatie is geheim. Alledaagse informatie valt hiermee niet onder de definitie van een bedrijfsgeheim. Dit geldt evenals voor bijvoorbeeld vaardigheden die werknemers vergaren en ervaringen die zij opdoen tijdens de normale uitoefening van hun functie.
  • De informatie heeft handelswaarde omdat deze geheim is. Een bedrijfsgeheim heeft pas handelswaarde als het onrechtmatig verkrijgen, het gebruiken of het openbaar maken ervan schadelijk kan zijn voor de belangen van de persoon die rechtmatig over deze informatie beschikt. 
  • De informatie wordt geheim gehouden doordat redelijke maatregelen zijn getroffen om deze te beschermen. In de richtlijn is niet opgenomen hoe dit gedaan dient te worden. Een voor de hand liggende maatregelen is om dit contractueel te borgen zoals in arbeidsovereenkomsten. Ook gedacht kan worden aan het beveiligen van geheime informatie door middel van encryptie.

Enkele voorbeelden van mogelijke bedrijfsgeheimen zijn algoritmes, marketingconcepten, productieprocessen maar ook zaken als klantenbestanden, overeenkomsten met klanten, prijscalculaties etc. 

Voordelen voor het MKB

De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen regelt dat het verkrijgen, het gebruiken of het openbaar maken van bedrijfsgeheimen onrechtmatig is. De wet biedt echter geen exclusieve rechten op kennis of informatie die als bedrijfsgeheim is beschermd. Daarin onderscheidt het bedrijfsgeheim zich van intellectueel eigendomsrechten (IE) zoals het octrooirecht. De bescherming van kennis en informatie als bedrijfsgeheim kent voor het MKB veel voordelen. Op basis van de Wbb kan namelijk kennis en informatie die niet in aanmerking komt voor een octrooi, merk- of auteursrechtelijke bescherming toch worden beschermd. De Wbb kent geen publicatieplicht zoals het octrooirecht dat wel kent. Voor concurrenten is het hierdoor lastiger om bedrijfsgeheimen te achterhalen. Een bijkomend voordeel is dat een bedrijfsgeheim geen beschermingsduur kent. 

Bewijsvoering

Onder de Wbb valt of staat een succesvolle procedure met het kunnen leveren van bewijsvoering waaruit blijkt dat er dat sprake is van schending van een geheimhouding en of sprake is van onrechtmatig handelen. Hiermee is het zinvol om passende geheimhoudingscontracten af te sluiten met werknemers en derden. Het is hierbij goed mogelijk om een boetebeding op te nemen.

Artikel 8

1. De houder van het bedrijfsgeheim kan schadevergoeding vorderen van een inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

2. In passende gevallen kan de rechter de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag.

Het Wetboek voor Rechtsvordering (Rv) krijgt met de invoering van de Wbb ook een aanpassing. Organisaties kunnen onder de Wbb tijdens een gerechtelijke procedure verzoeken om bepaalde stukken als vertrouwelijk te behandelen, zodat deze niet terug te vinden zijn in de openbare bronnen zoals op rechtspraak.nl.

Waardevolle aanvulling

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt extra mogelijkheden om kennis en informatie te beschermen. Hierdoor wordt de positie van houders van bedrijfsgeheimen in grote mate verbeterd. Zeker voor het beschermen van kennis en informatie die niet in aanmerking komt voor de bescherming op grond van intellectuele eigendomsrechten is de Wbb een welkome aanvulling.