WhatsApp

Stuiting verjaring door een sms bericht


SMS, Whatsapp, iMessage, iedereen gebruikt het, maar toch is er nog steeds onduidelijkheid over de juridische status ervan.

Stuiting verjaring door een sms bericht

Ik schreef al eerder over het feit dat sms- en Whatsapp berichten hun plaats innemen naast mail en post. Het aardige bijkomstigheid hiervan is dat dit fenomeen vervolgens een rol speelt in een aantal juridische geschillen die de rechtbank haalt en zo resulteert in jurisprudentie. Op deze manier ontstaat er een mate van rechtszekerheid inzake het toepassen van nieuwe (communicatie)technieken.

Bij de rechtmatige toepassing van sms- en Whatsapp berichten gaat het er veelal om of er is voldaan een het “schriftelijkheidsvereiste”. Dit geldt ook op het moment er duidelijkheid geven moet worden op de vraag of een verjaring kan worden gestuit door het versturen van een sms- of Whatsapp bericht. Uit de uitspraak die ik hieronder kort behandel blijkt dat het van belang is dat het bericht de ontvanger aantoonbaar bereikt. 

Stuiting

Wat is stuiting eigenlijk? Door stuiting wordt een “lopende verjaringstermijn” doorbroken. Op grond van art. 3:317 lid 1 BW kan de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis worden gestuit door een schriftelijke aanmaning of mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Deze schriftelijke aanmaning of mededeling moet naar de inhoud en strekking een voldoende duidelijke waarschuwing aan de schuldenaar geven. 

Schriftelijkheidsvereiste

Om vast te stellen of een schriftelijke aanmaning of mededeling voldoet aan hetgeen in art. 3:317 lid 1 BW is gesteld, dient niet alleen naar de formulering ervan te worden gekeken, ook de context waarin de mededeling wordt gedaan is van belang. De zaak waarin de Rechtbank Limburg uitspraak heeft gedaan gaat tussen partijen waarbij er discussie is of verjaring kan worden gestuit door middel van het versturen van sms-berichten. De bestaande jurisprudentie op dit gebied is wisselend. Een dergelijke mededeling heeft werking, zo stelt de rechtbank vast, indien vaststaat dat deze mededeling de geadresseerde ook heeft bereikt. Wanneer dit niet vaststaat, kan geen werking van de mededeling worden toegekend en heeft het sms-bericht niet het beoogde rechtsgevolg. Met alleen het versturen van een sms-bericht, waarvan niet vaststaat dat de betreffende mededeling de geadresseerde ook daadwerkelijk heeft bereikt, kan de verjaring niet worden gestuit.

Wat betekent dit voor bijvoorbeeld Whatsapp en iMessage berichten?

Gelet op de uitspraak kan de verjaring dus worden gestuit door middel van een sms-bericht indien vaststaat dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Dit zal net zozeer gelden voor andere berichtdiensten zoals bijvoorbeeld Whatsapp en iMessage. Wanneer er door de geadresseerde wordt gereageerd op het sms-, Whatsapp of iMessage bericht kan worden aangenomen dat de mededeling de geadresseerde heeft bereikt. Een vraag is vervolgens welke waarde er mag worden toegekend aan de automatische ontvangstbevestiging die bijvoorbeeld Whatsapp en iMessage biedt? Er is op dit gebied al jurisprudentie uit 2012 dat op dit onderwerp ingaat. Hierin wordt gesteld dat uit twee vinkjes bij een Whatsapp bericht blijkt dat het succesvol is afgeleverd.

(…) Bovendien heeft [A] gesteld dat zij zich op 18 april 2012 heeft ziek gemeld per WhatsApp-bericht. Aan de stelling dat Flexjob dit bericht niet heeft ontvangen gaat de kantonrechter als onvoldoende onderbouwd voorbij. Uit het ter zake door [A] als productie 2 bij dagvaarding overgelegde productie blijkt immers dat er naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst. Op grond hiervan kan zonder meer worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat van [B].

Er zal vast en zeker nog meer jurisprudentie op dit vlak volgen.